Học sinh ơi, nước non đang đợi chờ.
Ngày tương lai ngóng chúng ta những giờ.
Vai chen  vai, đoàn ta vui ca dưới nắng mai.
Tay trong tay cùng chung sức bồi đắp tương lai.
Cho quê hương, học sinh Nguyễn Trường Tộ quyết thề,
Dựng tương lai, đầy vinh quang hạnh phúc,
Nguyện hy sinh, thề nêu cao đoàn kết,
Quyết tâm luyện chí hiên ngang sạch trong.
Chúng ta thề noi gương Nguyễn Trường Tộ,
Cùng chen vai tiến, thề đem dâng hiến,
Đoàn học sinh Nguyễn Truờng Tộ cùng nhau quyết tiến.
Đoàn ta cương quyết, thề đem dâng hiến,
Nắm tay nhau cùng xây đắp ngày mai./.

Sáng tác: Cố Giáo Sư Hoàng Lý Ngô